sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշ
(18)
15.0

Հաշվապահական հաշվեկշիռը կազմակերպության որոշակի ժամանակահատվածի համար տնտեսական միջոցների և դրանց գոյացման աղբյուրների արտացոլումն է դրամական արտահայտությամբ: Հաշվապահական հաշվեկշիռը կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը հաշվառելու, կառավարելու, վերահսկելու և համապատասխան օգտագործողներին հաշվետվություն ներկայացնելու համար և իր մեջ ամփոփում է կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի մասին տեղեկատվություն որոշակի ժամանակահատվածի համար: Հաշվապահական հաշվեկշիռը երկկողմանի աղյուսակ է, որի ձախ կողմում արտացոլված են կազմակերպության ակտիվները, իսկ աջ կողմում պարտավորություններն ու սեփական կապիտալը:

Ստորև ներկայացված են հաշվապահական հաշվեկշռի այն երեք հիմնական հատվածները, որոնք ներդրողներին ցույց են տալիս կազմակերպության ակտիվները, պարտավորությունները, ինչպես նաև բաժնետերերի կողմից իրականացված ներդրումները:

Ակտիվները այն միջոցներն են որոնք պատկանում են կազմակերպությանը: Դրանք այն ռեսուրսներն են, որոնք ձեռք են բերվել գործարքների միջոցով և ունեն ապագա տնտեսական օգուտ, որը կարող է չափվել դրամային արտահայտությամբ: Ակտիվները ներառում են նաև կատարված կանխավճարները, ինչպիսիք են օրինակ՝ գովազդի, ապահովագրության, տուրքերի և վարձավճարի համար կատարված կանխավճարները: Ակտիվները բաղկացած են երկու բաժնից՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվներ: Ոչ ընթացիկ ակտիվները 1 տարուց ավելի օգտագործվող այն միջոցներն են, որոնք ձեռք են բերվում երկարաժամկետ օգտագործման նպատակով և որոնց օգտագործումից ակնկալվում է ստանալ շահույթ։ Ոչ ընթացիկ ակտիվները նախատեսված չեն վաճառքի համար։ Դրանց թվին դասվում են շենքերը, սարքավորումները, գույքը, համակարգչային ծրագրերը, լիցենզիաները և այլն։ Ընթացիկ են կոչվում այն միջոցները, որոնք վաճառվում, օգտագործվում և սպառվում են 12 ամսից պակաս ժամկետում։ Ընթացիկ ակտիվներ են հանդիսանում նյութերը, արտադրանքը, ապրանքները, վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերը, դրամական միջոցները և այլն։

Սեփական կապիտալը կազմակերպության սեփականատերերի (շահագրգիռ կողմերի) կողմից ներդրված միջոցների գումարի և չբաշխված շահույթի հանրագումարն է:

Պարտավորությունները կազմակերպության այն գումարներն են, որոնք կազմակերպությունը պարտավոր է վճարել պարտատերերին նախկինում իրականացված գործարքների համար: Պարտավորությունները սեփական կապիտալի հետ միասին համարվում են կազմակերպության ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուր: Պարտավորությունները, նույնպես, ակտիվների նման, բաժանվում են երկու խմբի՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ պարտավորություններ: Ոչ ընթացիկ պարտավորությունը ժամկետային այն պարտավորությունն է, որը պետք է մարվի մեկ տարուց ավելի ժամկետում, իսկ ընթացիկ պարտավորությունը գոյանում է գործառնական գործունեության ժամանակ և մարվում 12 ամսից պակաս ժամկետում։

Հաշվեկշռի ակտիվ և պասիվ կողմերի գումարները միշտ պետք է իրար հավասար լինեն: Այսինքն՝ ակտիվները պետք է հավասար լինեն սեփական կապիտալի և պարտավորությունների հանրագումարին:

Ներկայացված ձևանմուշը հաշվապահական հաշվեկշռի օրինակ է, սակայն Դուք կարող եք փոփոխել այն Ձեր կազմակերպության իրավական ձևին համապատասխան, օրինակ՝ ավելացնել և/կամ հեռացնել հոդվածները, վերանայել և փոխել ձևաչափը կամ ձևափոխել ըստ Ձեր կարիքների:

Առանձնահատկությունները:

  • Ներբեռնել հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշը մեկ անգամ և հնարավորություն ստանալ օգտագործել այն նորից ու նորից:
  • Ձևանմուշն իր մեջ ներառում է հաշվապահական հաշվեկշիռ կազմելու համար անհրաժեշտ հիմնական տարրերը:
  • Ձևանմուշն օգտագործելը բավականին հեշտ է: Պարզապես պետք է մուտքագրել Ձեր տվյալները, և բոլոր գրանցված տվյալների գումարները ավտոմատ կերպով կհաշվարկվեն, Դուք անգամ կտեղեկանաք հաշվեկշռի անհավասարակշիռ վիճակի մասին:

Հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշ ներբեռնելու համար կարող եք հետևել հղմանը

Հաշվապահական հաշվեկշիռը կազմակերպության որոշակի ժամանակահատվածի համար տնտեսական միջոցների և դրանց գոյացման աղբյուրների արտացոլումն է դրամական արտահայտությամբ: Հաշվապահական հաշվեկշիռը կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը հաշվառելու, կառավարելու, վերահսկելու և համապատասխան օգտագործողներին հաշվետվություն ներկայացնելու համար և իր մեջ ամփոփում է կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի մասին տեղեկատվություն որոշակի ժամանակահատվածի համար: Հաշվապահական հաշվեկշիռը երկկողմանի աղյուսակ է, որի ձախ կողմում արտացոլված են կազմակերպության ակտիվները, իսկ աջ կողմում պարտավորություններն ու սեփական կապիտալը:


Ստորև ներկայացված են հաշվապահական հաշվեկշռի այն երեք հիմնական հատվածները, որոնք ներդրողներին ցույց են տալիս կազմակերպության ակտիվները, պարտավորությունները, ինչպես նաև բաժնետերերի կողմից իրականացված ներդրումները:


Ակտիվները այն միջոցներն են որոնք պատկանում են կազմակերպությանը: Դրանք այն ռեսուրսներն են, որոնք ձեռք են բերվել գործարքների միջոցով և ունեն ապագա տնտեսական օգուտ, որը կարող է չափվել դրամային արտահայտությամբ: Ակտիվները ներառում են նաև կատարված կանխավճարները, ինչպիսիք են օրինակ՝ գովազդի, ապահովագրության, տուրքերի և վարձավճարի համար կատարված կանխավճարները: Ակտիվները բաղկացած են երկու բաժնից՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվներ: Ոչ ընթացիկ ակտիվները 1 տարուց ավելի օգտագործվող այն միջոցներն են, որոնք ձեռք են բերվում երկարաժամկետ օգտագործման նպատակով և որոնց օգտագործումից ակնկալվում է ստանալ շահույթ։ Ոչ ընթացիկ ակտիվները նախատեսված չեն վաճառքի համար։ Դրանց թվին դասվում են շենքերը, սարքավորումները, գույքը, համակարգչային ծրագրերը, լիցենզիաները և այլն։ Ընթացիկ են կոչվում այն միջոցները, որոնք վաճառվում, օգտագործվում և սպառվում են 12 ամսից պակաս ժամկետում։ Ընթացիկ ակտիվներ են հանդիսանում նյութերը, արտադրանքը, ապրանքները, վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերը, դրամական միջոցները և այլն։


Սեփական կապիտալը կազմակերպության սեփականատերերի (շահագրգիռ կողմերի) կողմից ներդրված միջոցների գումարի և չբաշխված շահույթի հանրագումարն է:


Պարտավորությունները կազմակերպության այն գումարներն են, որոնք կազմակերպությունը պարտավոր է վճարել պարտատերերին նախկինում իրականացված գործարքների համար: Պարտավորությունները սեփական կապիտալի հետ միասին համարվում են կազմակերպության ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուր: Պարտավորությունները, նույնպես, ակտիվների նման, բաժանվում են երկու խմբի՝ ոչ ընթացիկ և ընթացիկ պարտավորություններ: Ոչ ընթացիկ պարտավորությունը ժամկետային այն պարտավորությունն է, որը պետք է մարվի մեկ տարուց ավելի ժամկետում, իսկ ընթացիկ պարտավորությունը գոյանում է գործառնական գործունեության ժամանակ և մարվում 12 ամսից պակաս ժամկետում։


Հաշվեկշռի ակտիվ և պասիվ կողմերի գումարները միշտ պետք է իրար հավասար լինեն: Այսինքն՝ ակտիվները պետք է հավասար լինեն սեփական կապիտալի և պարտավորությունների հանրագումարին:


Ներկայացված ձևանմուշը հաշվապահական հաշվեկշռի օրինակ է, սակայն Դուք կարող եք փոփոխել այն Ձեր կազմակերպության իրավական ձևին համապատասխան, օրինակ՝ ավելացնել և/կամ հեռացնել հոդվածները, վերանայել և փոխել ձևաչափը կամ ձևափոխել ըստ Ձեր կարիքների:


Առանձնահատկությունները:


  • Ներբեռնել հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշը մեկ անգամ և հնարավորություն ստանալ օգտագործել այն նորից ու նորից:
  • Ձևանմուշն իր մեջ ներառում է հաշվապահական հաշվեկշիռ կազմելու համար անհրաժեշտ հիմնական տարրերը:
  • Ձևանմուշն օգտագործելը բավականին հեշտ է: Պարզապես պետք է մուտքագրել Ձեր տվյալները, և բոլոր գրանցված տվյալների գումարները ավտոմատ կերպով կհաշվարկվեն, Դուք անգամ կտեղեկանաք հաշվեկշռի անհավասարակշիռ վիճակի մասին:


Հաշվապահական հաշվեկշռի ձևանմուշ ներբեռնելու համար կարող եք հետևել հղմանը

Սույն թարգմանությունը կատարված է Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա՝ copyright © 2016 IFC-ի կողմից: Սույն թարգմանությունը կատարված չէ IFC-ի կողմից և չի հանդիսանում IFC-ի պաշտոնական հրատարակություն: IFC-ն պատասխանատվություն չի կրում որևէ նյութի բովանդակության կամ նյութի հարմարեցման արդյունքում առաջացած որևէ սխալի համար: IFC-ն պահպանում է սույն նյութի նկատմամբ իր սեփականության ամբողջական իրավունքը, որի հիման վրա կատարված է սույն թարգմանությունը:
2016-10-19 08:49:13
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: