sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Հեղինակային իրավունք
(9)
6.0

Ի՞ՆՉ Է ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ Ո՞ՐՆ ԵՆ ԱՅԴ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Գրականության, գիտության և արվեստի բնագավառների ստեղծագործությունների նկատմամբ դրանց հեղինակների իրավունքները, որոնք ծագում են ստեղծագործության ստեղծման փաստով:

Հեղինակային իրավունքով պահպանվում են հետևյալ ստեղծագործությունները՝ գրական, գիտական ստեղծագործությունները, համակարգչային ծրագրերը, քարտեզները, նախագծերը, էսքիզները, արվեստի ցանկացած ոլորտի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև ածանցյալ ստեղծագործությունները (այլ ստեղծագործությունների թարգմանությունները, ադապտացիաները, փոխադրումները, դաշնավորումներն ու վերադաշնավորումները, մշակումներն ու վերամշակումները, բեմականացումները, կինեմատոգրաֆիական վերափոխումները) և ստեղծագործությունների ժողովածուները։

Ո՞Վ Է ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Հեղինակը այն անձն է, ում ստեղծագործական գործունեության արդյունքում է ստեղծվել ինչ-որ ստեղծագործություն: Այսինքն անձը համարվում է հեղինակ ստեղծագործության ստեղծման ուժով և վերջինիս հեղինակ համարելու համար չի պահանջվում ստեղծագործության գրանցում կամ որևէ այլ ձևականություն:

Ո՞ՐՆ ԵՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Անձնական ոչ գույքային իրավունքները պատկանում են դրա հեղինակին և չեն կարող փոխանցվել երրորդ անձանց։ Այդ իրավունքներն են՝

 • ստեղծագործության հեղինակ ճանաչվելուիրավունքը (հեղինակության իրավունք)
 • ստեղծագործությունն իր անվամբ, կեղծանվամբ կամ անանուն օգտագործելու կամ այդպիսի օգտագործումը թույլատրելուիրավունքը (հեղինակի անվան իրավունք)
 • ստեղծագործությունը հնարավոր աղավաղումներից, փոփոխություններից կամ հեղինակի համբավին կամ արժանապատվությանը վնաս հասցնող այլ ոտնձգություններից պաշտպանելուիրավունքը (հեղինակի համբավի և արժանապատվության իրավունք)
 • ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով առաջին անգամ հրապարակելու կամ այդ իրավունքն այլ անձի վերապահելուիրավունքը (հրապարակման իրավունք)
 • ստեղծագործությունը հրապարակելու մասին նախկինում ընդունած որոշումից հրաժարվելուիրավունքը (հետկանչի իրավունք)։

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Գույքային իրավունքներին տիրապետող անձը իրավունք ունի օգտագործելու իր ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով և եղանակով, ինչպես նաև թույլատրելու կամ արգելելու երրորդ անձանց դրա օգտագործումը, մասնավորապես`

 • ստեղծագործության վերարտադրումը ու տարածումը
 • ստեղծագործության բնօրինակը կամ օրինակները վարձույթով տալը կամ դրանց փոխատվությունը (բայց ոչ դրանց օտարումը)
 • ստեղծագործության թարգմանումը, վերամշակումը, վերադաշնակումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը
 • ստեղծագործության հաղորդումը հանրությանը, հրապարակային կատարումը ու ցուցադրումը, հեռարձակումը, վերահեռարձակումը հաղորդումը մալուխով կամ համանման միջոցներով
 • ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ ձևերով ու եղանակներով օգտագործումը։

Ի՞ՆՉ Է ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծառայողական ստեղծագործություններ են համարվում այն ստեղծագործությունները, որոնք ստեղծվել են գործատուի ծառայողական առաջադրանքով։ Այս դեպքում աշխատողը համարվում է այդ ստեղծագործության հեղինակ, սակայն գույքային իրավունքները պատկանում են գործատուին։ Գործատուն ծառայողական ստեղծագործությունը կարող է օգտագործել առանց սահմանափակման և հեղինակին վարձատրություն վճարելու, եթե հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով ստեղծագործությունն օգտագործելու այլ պայմաններ նախատեսված չեն։

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Հարակից իրավունքները զգալիորեն նման են հեղինակային (գույքային) իրավունքին, սակայն որոշ չափով զիջում են դրանցծավալով։ Հարակից իրավունքներ ունեն՝

 • ստեղծագործություն կատարողը (երգի, պարի, բեմադրության, ասմունքի և այլ միջոցներով)՝ կատարման նկատմամբ
 • ստեղծագործություն հրատարակողը՝ հրատարակչական ձևավորումների նկատմամբ
 • հնչյունագիր կամ ֆիլմ արտադրողը (պրոդյուսերը)` հնչյունագրի կամ ֆիլմի նկատմամբ
 • տվյալների բազա պատրաստողը՝ այդ բազայի նկատմամբ
 • հաղորդումը հեռարձակող կազմակերպությունը՝ հաղորդման նկատմամբ
 • գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի ավարտից հետո անտիպ ստեղծագործությունը հրապարակողը՝ ստեղծագործության նկատմամբ
 • քննադատական կամ գիտական հրատարակության հեղինակը՝ այդ հրատարակության նկատմամբ։

Հարակից իրավունքները որպես կանոն գործում են 50 տարի ժամկետով (տվյալների բազային դեպքում՝ 15 տարի):

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

Ի՞ՆՉ Է ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ Ո՞ՐՆ ԵՆ ԱՅԴ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ


Գրականության, գիտության և արվեստի բնագավառների ստեղծագործությունների նկատմամբ դրանց հեղինակների իրավունքները, որոնք ծագում են ստեղծագործության ստեղծման փաստով:


Հեղինակային իրավունքով պահպանվում են հետևյալ ստեղծագործությունները՝ գրական, գիտական ստեղծագործությունները, համակարգչային ծրագրերը, քարտեզները, նախագծերը, էսքիզները, արվեստի ցանկացած ոլորտի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև ածանցյալ ստեղծագործությունները (այլ ստեղծագործությունների թարգմանությունները, ադապտացիաները, փոխադրումները, դաշնավորումներն ու վերադաշնավորումները, մշակումներն ու վերամշակումները, բեմականացումները, կինեմատոգրաֆիական վերափոխումները) և ստեղծագործությունների ժողովածուները։Ո՞Վ Է ՀԵՂԻՆԱԿԸ


Հեղինակը այն անձն է, ում ստեղծագործական գործունեության արդյունքում է ստեղծվել ինչ-որ ստեղծագործություն: Այսինքն անձը համարվում է հեղինակ ստեղծագործության ստեղծման ուժով և վերջինիս հեղինակ համարելու համար չի պահանջվում ստեղծագործության գրանցում կամ որևէ այլ ձևականություն:


Ո՞ՐՆ ԵՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ


Անձնական ոչ գույքային իրավունքները պատկանում են դրա հեղինակին և չեն կարող փոխանցվել երրորդ անձանց։ Այդ իրավունքներն են՝


 • ստեղծագործության հեղինակ ճանաչվելուիրավունքը (հեղինակության իրավունք)
 • ստեղծագործությունն իր անվամբ, կեղծանվամբ կամ անանուն օգտագործելու կամ այդպիսի օգտագործումը թույլատրելուիրավունքը (հեղինակի անվան իրավունք)
 • ստեղծագործությունը հնարավոր աղավաղումներից, փոփոխություններից կամ հեղինակի համբավին կամ արժանապատվությանը վնաս հասցնող այլ ոտնձգություններից պաշտպանելուիրավունքը (հեղինակի համբավի և արժանապատվության իրավունք)
 • ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով առաջին անգամ հրապարակելու կամ այդ իրավունքն այլ անձի վերապահելուիրավունքը (հրապարակման իրավունք)
 • ստեղծագործությունը հրապարակելու մասին նախկինում ընդունած որոշումից հրաժարվելուիրավունքը (հետկանչի իրավունք)։


ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ


Գույքային իրավունքներին տիրապետող անձը իրավունք ունի օգտագործելու իր ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով և եղանակով, ինչպես նաև թույլատրելու կամ արգելելու երրորդ անձանց դրա օգտագործումը, մասնավորապես`


 • ստեղծագործության վերարտադրումը ու տարածումը
 • ստեղծագործության բնօրինակը կամ օրինակները վարձույթով տալը կամ դրանց փոխատվությունը (բայց ոչ դրանց օտարումը)
 • ստեղծագործության թարգմանումը, վերամշակումը, վերադաշնակումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը
 • ստեղծագործության հաղորդումը հանրությանը, հրապարակային կատարումը ու ցուցադրումը, հեռարձակումը, վերահեռարձակումը հաղորդումը մալուխով կամ համանման միջոցներով
 • ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ ձևերով ու եղանակներով օգտագործումը։


Ի՞ՆՉ Է ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ծառայողական ստեղծագործություններ են համարվում այն ստեղծագործությունները, որոնք ստեղծվել են գործատուի ծառայողական առաջադրանքով։ Այս դեպքում աշխատողը համարվում է այդ ստեղծագործության հեղինակ, սակայն գույքային իրավունքները պատկանում են գործատուին։ Գործատուն ծառայողական ստեղծագործությունը կարող է օգտագործել առանց սահմանափակման և հեղինակին վարձատրություն վճարելու, եթե հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով ստեղծագործությունն օգտագործելու այլ պայմաններ նախատեսված չեն։Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ


Հարակից իրավունքները զգալիորեն նման են հեղինակային (գույքային) իրավունքին, սակայն որոշ չափով զիջում են դրանցծավալով։ Հարակից իրավունքներ ունեն՝


 • ստեղծագործություն կատարողը (երգի, պարի, բեմադրության, ասմունքի և այլ միջոցներով)՝ կատարման նկատմամբ
 • ստեղծագործություն հրատարակողը՝ հրատարակչական ձևավորումների նկատմամբ
 • հնչյունագիր կամ ֆիլմ արտադրողը (պրոդյուսերը)` հնչյունագրի կամ ֆիլմի նկատմամբ
 • տվյալների բազա պատրաստողը՝ այդ բազայի նկատմամբ
 • հաղորդումը հեռարձակող կազմակերպությունը՝ հաղորդման նկատմամբ
 • գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի ավարտից հետո անտիպ ստեղծագործությունը հրապարակողը՝ ստեղծագործության նկատմամբ
 • քննադատական կամ գիտական հրատարակության հեղինակը՝ այդ հրատարակության նկատմամբ։

Հարակից իրավունքները որպես կանոն գործում են 50 տարի ժամկետով (տվյալների բազային դեպքում՝ 15 տարի):
Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:45:06
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Գնել Նազանյան
Դարման
Բիզնեսը նման է երեխայի. պետք է սիրել նրան: Եթե չես սիրում, ապա չես կարող հաջողակ լինել: Ես վերածեցի իմ հոբբին բիզնեսի: Սակայն շուտով բացահայտեցի, որ միայն «սերը» բավարար չէ. վճռական դեր ունեն նաև բիզնես գիտելիքները: