sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Աշխատանքային պայմանագրերի փոփոխություն ու լուծում
(7)
4.0

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

Աշխատանքի էական պայմաններն են՝

 • աշխատանքի վայրը
 • աշխատանքի վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը
 • արտոնությունները
 • աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմը
 • տարակարգերը և պաշտոնների անվանումները
 • աշխատանքային պայմանագրի տեսակը (որոշակի կամ անորոշ ժամկետով կնքված)

Արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման դեպքում Գործատուն կարող է փոփոխել աշխատանքի էական պայմանները (սակայն աշխատողը չի կարող տեղափոխվել այնպիսի աշխատանքի, որն իրեն հակացուցված է առողջական վիճակի բերումով): Աշխատողը պետք է ծանուցվի փոփոխության մասին տվյալ Գործատուի մոտ ստաժից կախված ժամկետներում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ

Կողմերը փոխադարձ համաձայնության դեպքում կարող են ցանկացած ժամանակ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը՝ կնքելով պայմանագիրը լուծելու մասին համաձայնագիր:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում կողմերից որևէ մեկը կարող է լուծել այն՝ առնվազն 10 օր առաջ գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Աշխատողը կարող է նաև չծանուցել գործատուին և ժամկետը լրանալուց հետո դուրu չգալ աշխատանքից: Եթե գործատուն չի պահպանում ծանուցման ժամկետը, ապա նա պետք է ուշացման յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար աշխատողին վճարի տուժանք՝ միջին օրական աշխատավարձի չափով:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ

Պայմանագրի լուծումը աշխատողի նախաձեռնությամբ կատարվում է հետևյալ փուլերով՝

 1. Աշխատողը առնվազն 30 oր առաջ գրավոր ծանուցում է գործատուին
 2. Աշխատողը դադարեցնում է աշխատանքը ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո
 3. Գործատուն ձևակերպում է աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և աշխատողի հետ կատարում է վերջնահաշվարկ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ

մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ հետևելով այս հղմանը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼ ՀԻՄՔԵՐ

 1. Աշխատողի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում վերջինս ներկայացնում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու ծանուցագիրը գործատուին: Վերջինս ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր առաջ լուծում է տվյալ աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը: Գործատուն աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ՝ կախված վերջինիս ստաժից:

2. Դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում, որին համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը հնարավորություն չի տալիս շարունակելու աշխատանքը, օրինակ՝ եթե անձը դատապարտվել է ազատազրկման:

3. Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողը զրկվել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից, օրինակ՝ եթե անձին զրկել են վարորդական իրավունքից, վերջինս չի կարող կատարել վարորդի աշխատանքը:

4. Աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ հոգաբարձուն կամ խնամակալը, նրա առողջության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը կամ աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով լիազորած մարմինը պահանջում է աշխատանքային պայմանագրի լուծում:

5. Աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում հարցի կարգավորումը տե՛ս «Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխումը» բաժնում:

6. Ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում կարող է միակողմանիորեն լուծվել գործատուի մահվան օրվանից` մահվան վկայականի հիման վրա: Եթե աշխատողը չի լուծում աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի մահվան օրվա դրությամբ, ապա գործատուի մահվան օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրա հետ կարող են աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվել` ֆիզիկական անձ գործատուի գույքի հավատարմագրային կառավարիչ հանդիսացող անձի հետ, որն այս դեպքում դառնում է գործատու:

7. Աշխատողի մահվան դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է աշխատողի ընտանիքի անդամի կողմից մահվան վկայականը ներկայացնելու օրվանից: Մահացած աշխատողին հասանելիք աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ վճարվում են մահացածի ընտանիքի անդամին` մահվան վկայականը և ընտանիքի անդամ լինելու փաստը հավաստող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր անձի մահվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում ներկայացնելու դեպքում:

8. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողի ներկայացրած տեղեկատվությունը (փաստաթղթերը) կեղծ լինելու դեպքում: Սա վերաբերում է անձը հաստատող փաստաթղթին, կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայականին (եթե աշխատանքը կապված է որոշակի կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության հետ) ու առողջական վիճակի մասին տեղեկանքին (եթե աշխատանքի համար պահանջվում է սկզբնական բժշկական զննություն, կամ եթե աշխատանքի է ընդունվում մինչև 18 տարեկան անձ):

9. Փորձաշրջանի արդյունքներով այն կողմը, ում պահանջով սահմանվել է փորձաշրջանը, կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը լուծել պայմանագիրը` այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով մյուս կողմին։

10. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողը թաքցրել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից զրկված լինելու փաստը: Օրինակ, եթե կա օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի որոշում այն մասին, որ անձը իրավունք չունի բժշկական պրակտիկայով զբաղվել և անձը այդ փաստը գործատուից թաքցրել է:

Ի՞ՆՉՊԵՍ ԾԱՆՈՒՑԵԼ ԱՇԽԱՏՈՂԻՆ

Աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ նշվում են`

 1. աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, իսկ աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու դեպքում` նաև պաշտոնի անվանումը, աշխատավարձի չափը կամ այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության բացակայությունը
 2. աշխատանքից ազատելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը:

Գործատուն պետք է ունենա ծանուցումը աշխատողի կողմից ստանալու փաստը հաստատող ապացույց: Օրինակ՝ սովորաբար ծանուցումը առձեռն հանձնվում է աշխատողին, որի վրա վերջինս կատարում է գրառում «ստացա» և ստորագրում է՝ նշելով ամսաթիվը: Հակառակ դեպքում կարելի է ծանուցումը ուղարկել պատվիրված նամակով։

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am ​Հեռ․՝ 060 54 12 95

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ


Աշխատանքի էական պայմաններն են՝


 • աշխատանքի վայրը
 • աշխատանքի վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը
 • արտոնությունները
 • աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմը
 • տարակարգերը և պաշտոնների անվանումները
 • աշխատանքային պայմանագրի տեսակը (որոշակի կամ անորոշ ժամկետով կնքված)

Արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման դեպքում Գործատուն կարող է փոփոխել աշխատանքի էական պայմանները (սակայն աշխատողը չի կարող տեղափոխվել այնպիսի աշխատանքի, որն իրեն հակացուցված է առողջական վիճակի բերումով): Աշխատողը պետք է ծանուցվի փոփոխության մասին տվյալ Գործատուի մոտ ստաժից կախված ժամկետներում:
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ


Կողմերը փոխադարձ համաձայնության դեպքում կարող են ցանկացած ժամանակ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը՝ կնքելով պայմանագիրը լուծելու մասին համաձայնագիր:ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ


Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում կողմերից որևէ մեկը կարող է լուծել այն՝ առնվազն 10 օր առաջ գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Աշխատողը կարող է նաև չծանուցել գործատուին և ժամկետը լրանալուց հետո դուրu չգալ աշխատանքից: Եթե գործատուն չի պահպանում ծանուցման ժամկետը, ապա նա պետք է ուշացման յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար աշխատողին վճարի տուժանք՝ միջին օրական աշխատավարձի չափով:ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ


Պայմանագրի լուծումը աշխատողի նախաձեռնությամբ կատարվում է հետևյալ փուլերով՝


 1. Աշխատողը առնվազն 30 oր առաջ գրավոր ծանուցում է գործատուին
 2. Աշխատողը դադարեցնում է աշխատանքը ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո
 3. Գործատուն ձևակերպում է աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և աշխատողի հետ կատարում է վերջնահաշվարկ:


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ


մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ հետևելով այս հղմանը


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼ ՀԻՄՔԵՐ


 1. Աշխատողի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում վերջինս ներկայացնում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու ծանուցագիրը գործատուին: Վերջինս ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր առաջ լուծում է տվյալ աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը: Գործատուն աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ՝ կախված վերջինիս ստաժից:


2. Դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում, որին համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը հնարավորություն չի տալիս շարունակելու աշխատանքը, օրինակ՝ եթե անձը դատապարտվել է ազատազրկման:


3. Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողը զրկվել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից, օրինակ՝ եթե անձին զրկել են վարորդական իրավունքից, վերջինս չի կարող կատարել վարորդի աշխատանքը:


4. Աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ հոգաբարձուն կամ խնամակալը, նրա առողջության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը կամ աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով լիազորած մարմինը պահանջում է աշխատանքային պայմանագրի լուծում:


5. Աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում հարցի կարգավորումը տե՛ս «Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխումը» բաժնում:


6. Ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում կարող է միակողմանիորեն լուծվել գործատուի մահվան օրվանից` մահվան վկայականի հիման վրա: Եթե աշխատողը չի լուծում աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի մահվան օրվա դրությամբ, ապա գործատուի մահվան օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրա հետ կարող են աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվել` ֆիզիկական անձ գործատուի գույքի հավատարմագրային կառավարիչ հանդիսացող անձի հետ, որն այս դեպքում դառնում է գործատու:


7. Աշխատողի մահվան դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է աշխատողի ընտանիքի անդամի կողմից մահվան վկայականը ներկայացնելու օրվանից: Մահացած աշխատողին հասանելիք աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ վճարվում են մահացածի ընտանիքի անդամին` մահվան վկայականը և ընտանիքի անդամ լինելու փաստը հավաստող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր անձի մահվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում ներկայացնելու դեպքում:


8. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողի ներկայացրած տեղեկատվությունը (փաստաթղթերը) կեղծ լինելու դեպքում: Սա վերաբերում է անձը հաստատող փաստաթղթին, կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայականին (եթե աշխատանքը կապված է որոշակի կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության հետ) ու առողջական վիճակի մասին տեղեկանքին (եթե աշխատանքի համար պահանջվում է սկզբնական բժշկական զննություն, կամ եթե աշխատանքի է ընդունվում մինչև 18 տարեկան անձ):


9. Փորձաշրջանի արդյունքներով այն կողմը, ում պահանջով սահմանվել է փորձաշրջանը, կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը լուծել պայմանագիրը` այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով մյուս կողմին։


10. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողը թաքցրել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից զրկված լինելու փաստը: Օրինակ, եթե կա օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի որոշում այն մասին, որ անձը իրավունք չունի բժշկական պրակտիկայով զբաղվել և անձը այդ փաստը գործատուից թաքցրել է:Ի՞ՆՉՊԵՍ ԾԱՆՈՒՑԵԼ ԱՇԽԱՏՈՂԻՆ


Աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ նշվում են`


 1. աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, իսկ աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու դեպքում` նաև պաշտոնի անվանումը, աշխատավարձի չափը կամ այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության բացակայությունը
 2. աշխատանքից ազատելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը:

Գործատուն պետք է ունենա ծանուցումը աշխատողի կողմից ստանալու փաստը հաստատող ապացույց: Օրինակ՝ սովորաբար ծանուցումը առձեռն հանձնվում է աշխատողին, որի վրա վերջինս կատարում է գրառում «ստացա» և ստորագրում է՝ նշելով ամսաթիվը: Հակառակ դեպքում կարելի է ծանուցումը ուղարկել պատվիրված նամակով։
Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
​Հեռ․՝ 060 54 12 95Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:38:28
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Արևիկ Ղարիբյան
Դեսիգուալ
Չունենալով հագուստի վաճառքի ոլորտում փորձ և փոխարենն ունենալով սեփական բիզնեսն ունենալու և գեղեցիկը մարդկանց ներկայացնելու մեծ ձգտում՝ Արևիկի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվեց Դեսիգուալ ապրանքանիշի առաջին խանութը: