sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
ԱՊՊԱ
(0)
0.0

ԱՊՊԱ Ի՞նչն է հատուցվում.

 • առողջությանը պատճառված վնասները.
 • մինչև 3,300,000 դրամ յուրաքանչյուր տուժողին մինչև 10,000,000 դրամ յուրաքանչյուր պատահարի համար
 • տուժողի մահը՝ 1,000,000 դրամ
 • կորցրած աշխատավարձը (եկամուտները)՝ չափը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա
 • գույքային վնասները՝ մինչև 1,800,000 դրամ

Եթե վնասի չափը գերազանցում է նշված գումարներն, ապա տարբերությունը տուժողին պետք է վճարի վնաս պատճառողը:

Որքա՞ն արժե ԱՊՊԱ պայմանագիրը

Պայմանագրի գինը կախված է.

 • տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունից
 • օգտագործման նպատակից
 • տրանսպորտային միջոցի տեսակից
 • վարորդի տարիքից
 • վարորդական ստաժից
 • սեփականատիրոջ ապահովագրական պատմությունից

ԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ

2011 թվականից գործում է ԲՈՆՈՒՍ–ՄԱԼՈՒՍ զեղչերի և հավելավճարների համակարգը, համաձայն որի ապահովագրավճարը հաշվարկվում է ապահովադրի ապահովագրական պատմության հիման վրա: ԲՈՆՈՒՍ– ՄԱԼՈՒՍ համակարգի տվյալները հավաքագրվում են ընդհանուր բազայում, որից օգտվում են բոլոր ապահովագրական ընկերությունները և Ճանապարհային Ոստիկանությունը:

Յուրաքանչյուր վարորդին տրվում է համապատասխան դաս, ընդ որում՝ 10-րդ դասը հանդիսանում է զրոյական դաս, այսինքն՝ զեղչ կամ հավելավճար չի կիրառվում:

Բոնուս

Այն դեպքում, երբ աապհովադիրը չի ունեցել պատահար առնվազն 345 օր, նա ստանում է բոնուս՝ 1 դասի չափով, այսինքն՝ 3% զեղչ: Օրինակ` վերջին չորս տարվա ընթացքում վթար չունեցող վարորդը ստանում է 6-րդ դաս և բոնուսը կազմում է 12%: Տարիների ընթացքում ձեռք բերված առավելագույն զեղչը կարող է կազմել 50%:

Մալուս

ՃՏՊ-ում մեղավոր ճանաչված վարորդները ստանում են մալուսային դաս, ինչի արդյունքում ԱՊՊԱ պայմանագրի գինը բարձրանում է: Մալուսային դասը զրոյանում է առնվազն 4 տարի անընդմեջ պատահար չունենալու դեպքում։

1-9-րդ` բոնուսային դաս (գործակիցը փոքր է 1-ից և վճարը զեղչվում է)

10-րդ` բազիսային դաս (գործակիցը հավասար է 1 և վճարը չի փոխվում)

11-22-րդ` մալուսային դաս (գործակիցը մեծ է 1-ից և վճարն ավելանում է)

Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները

 • բոլոր ԱՊՊԱ վկայագրերը կնքվում են «անսահմանափակ վարորդ» պայմանով
 • Բոնուս-Մալուս դասը կիրառվում է ԱՊՊԱ վկայագրում սահմանված Ապահովադրի նկատմամբ
 • ԱՊՊԱ վկայագիրը կնքվում է Ապահովադրի համար նախընտրելի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված ժամկետով

Պայմանագիր կնքելու համար փաստաթղթերի ցանկը Իրավաբանական անձը ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար տրամադրում է

 • ՀՎՀՀ-ն (հարկ վճարողի հաշվառման համարը) պարունակող փաստաթուղթ

Ապահովադրի ներկայացուցչի դեպքում`

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • պատշաճ կերպով տրված լիազորագիր

Ավտոմեքենայի վերաբերյալ տրամադրվում են.

 • հաշվառման (գրանցման) վկայագիր կամ այլ համարժեք փաստաթուղթ կամ մաքսային հայտարարագիր
 • ԱՄ-ի սեփականատեր կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալ կամ ՀՀ տարածք վարելու միջոցով ԱՄ-ն ներմուծող անձ կամ նշված անձանց կողմից լիազորված անձ համարվելու փաստը հավաստող փաստաթղթեր (սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, լիզինգի պայմանագիր և այլն), եթե Հաշվառման (գրանցման) վկայագրով կամ այլ համարժեք փաստաթղթով կամ մաքսային հայտարարագրով ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու իրավասությունը չի հաստատվում Ապահովադիրը նաև հայտնում է հետևյալ տեղեկություններ.
 • ապահովադրի էլեկտրոնային փոստի հասցե
 • ապահովադրի փոստային հասցե
 • ապահովադրի հեռախոսահամար
 • ավտոբուս (ներառյալ՝ միկրոավտոբուս) տեսակի ԱՄ-ի վերաբերյալ Վկայագիր կնքվելու դեպքում՝ ԱՄ-ի՝ առանց վարորդի նստատեղի հաշվարկված նստատեղերի քանակ՝ տեխնիկական տվյալների համաձայն
 • ավտոտրանսպոր­տային միջոցի օգտագործման նպատակ
 • ապահովագրության ժամկետ Գործողություններ պատահարի դեպքում

Պատահարները դասակարգվում են հետևյալ 2 խմբի`

 • Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարներ
 • 100,000 դրամից ավելի վնասի չափով պատահարներ

Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարների դեպքում, եթե.

 • պատահարում ներգրավված է միայն 2 ավտոմեքենա
 • վնաս է պատճառվել միայն այդ ավտոմեքենաներին
 • ապահովագրողի հետ կնքված ԱՊՊԱ վկայագրում նշված ավտոմեքենան օրինական հիմքով տիրապետող անձն ընդունում է, որ պատահարի առաջացման մեջ միակ մեղավորն ինքն է

Ապա վարորդները փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են, առանց Ապահովագրողի լրացուցիչ համաձայնության, լրացնել համաձայնեցված հայտարարագիրը:

Հայտարարագիրը և լրացման հրահանգը կարող եք բեռնել ստորև.

Մնացած դեպքերում վարորդները պարտավոր են վթարի մասին անմիջապես տեղեկացնել Ճանապարհային ոստիկանությանը և ապահովագրական ընկերությանը՝ պայմանագրում նշված հեռախոսահամարով:

Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարների դեպքում

 • ապահովադիրը և (կամ) ավտոտրանսպորտային միջոցն օրինական հիմքով տիրապետող այլ անձը ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում պարտավոր են ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալուց հետո 40 րոպեների ընթացքում այդ մասին հայտնել Ապահովագրողին` զանգահարելով Վկայագրի վրա նշված հեռախոսահամարով
 • համաձայնեցված հայտարարագիրը պետք է Ապահովագրողին ներկայացվի ապահովագրական պատահարի օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Մնացած դեպքերում վարորդը կարող է դիմում ներկայացնել Ապահովագրողին ապահովագրական պատահար տեղի ունենալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում:

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը

Իրավաբանական անձիք տրամադրում են.

 • դիմումատուի անձնագիր
 • վարորդի վարորդական վկայական
 • տեխ. անձնագիր
 • տեխ. անձնագրի ներդիր (եթե շահագործվում է այլ համարանիշով կամ որպես տաքսի)
 • Պետ. ռեգիստրի վկայական
 • ՀՎՀՀ
 • լիազորագիր (տրված ղեկավարի կողմից)
 • ղեկավարի անձնագրի պատճեն
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)

Կայք՝ www.RGS.am Հեռ․՝ 010 59-10-10

ԱՊՊԱ
Ի՞նչն
է հատուցվում.


 • առողջությանը պատճառված վնասները.
 • մինչև 3,300,000 դրամ յուրաքանչյուր տուժողին մինչև 10,000,000 դրամ յուրաքանչյուր պատահարի համար
 • տուժողի մահը՝ 1,000,000 դրամ
 • կորցրած աշխատավարձը (եկամուտները)՝ չափը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա
 • գույքային վնասները՝ մինչև 1,800,000 դրամ

Եթե վնասի չափը գերազանցում է նշված գումարներն, ապա տարբերությունը տուժողին պետք է վճարի վնաս պատճառողը:


Որքա՞ն արժե ԱՊՊԱ պայմանագիրը


Պայմանագրի գինը կախված է.


 • տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունից
 • օգտագործման նպատակից
 • տրանսպորտային միջոցի տեսակից
 • վարորդի տարիքից
 • վարորդական ստաժից
 • սեփականատիրոջ ապահովագրական պատմությունից

ԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ


2011 թվականից գործում է ԲՈՆՈՒՍ–ՄԱԼՈՒՍ զեղչերի և հավելավճարների համակարգը, համաձայն որի ապահովագրավճարը հաշվարկվում է ապահովադրի ապահովագրական պատմության հիման վրա: ԲՈՆՈՒՍ– ՄԱԼՈՒՍ համակարգի տվյալները հավաքագրվում են ընդհանուր բազայում, որից օգտվում են բոլոր ապահովագրական ընկերությունները և Ճանապարհային Ոստիկանությունը:


Յուրաքանչյուր վարորդին տրվում է համապատասխան դաս, ընդ որում՝ 10-րդ դասը հանդիսանում է զրոյական դաս, այսինքն՝ զեղչ կամ հավելավճար չի կիրառվում:


Բոնուս


Այն դեպքում, երբ աապհովադիրը չի ունեցել պատահար առնվազն 345 օր, նա ստանում է բոնուս՝ 1 դասի չափով, այսինքն՝ 3% զեղչ: Օրինակ` վերջին չորս տարվա ընթացքում վթար չունեցող վարորդը ստանում է 6-րդ դաս և բոնուսը կազմում է 12%: Տարիների ընթացքում ձեռք բերված առավելագույն զեղչը կարող է կազմել 50%:


Մալուս


ՃՏՊ-ում մեղավոր ճանաչված վարորդները ստանում են մալուսային դաս, ինչի արդյունքում ԱՊՊԱ պայմանագրի գինը բարձրանում է: Մալուսային դասը զրոյանում է առնվազն 4 տարի անընդմեջ պատահար չունենալու դեպքում։


1-9-րդ` բոնուսային դաս (գործակիցը փոքր է 1-ից և վճարը զեղչվում է)


10-րդ` բազիսային դաս (գործակիցը հավասար է 1 և վճարը չի փոխվում)


11-22-րդ` մալուսային դաս (գործակիցը մեծ է 1-ից և վճարն ավելանում է)


Նկարագրությունն ու առանձնահատկությունները


 • բոլոր ԱՊՊԱ վկայագրերը կնքվում են «անսահմանափակ վարորդ» պայմանով
 • Բոնուս-Մալուս դասը կիրառվում է ԱՊՊԱ վկայագրում սահմանված Ապահովադրի նկատմամբ
 • ԱՊՊԱ վկայագիրը կնքվում է Ապահովադրի համար նախընտրելի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված ժամկետով

Պայմանագիր կնքելու համար փաստաթղթերի ցանկը
Իրավաբանական անձը ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար տրամադրում է


 • ՀՎՀՀ-ն (հարկ վճարողի հաշվառման համարը) պարունակող փաստաթուղթ

Ապահովադրի ներկայացուցչի դեպքում`


 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • պատշաճ կերպով տրված լիազորագիր

Ավտոմեքենայի վերաբերյալ տրամադրվում են.


 • հաշվառման (գրանցման) վկայագիր կամ այլ համարժեք փաստաթուղթ կամ մաքսային հայտարարագիր
 • ԱՄ-ի սեփականատեր կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալ կամ ՀՀ տարածք վարելու միջոցով ԱՄ-ն ներմուծող անձ կամ նշված անձանց կողմից լիազորված անձ համարվելու փաստը հավաստող փաստաթղթեր (սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, լիզինգի պայմանագիր և այլն), եթե Հաշվառման (գրանցման) վկայագրով կամ այլ համարժեք փաստաթղթով կամ մաքսային հայտարարագրով ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու իրավասությունը չի հաստատվում Ապահովադիրը նաև հայտնում է հետևյալ տեղեկություններ.
 • ապահովադրի էլեկտրոնային փոստի հասցե
 • ապահովադրի փոստային հասցե
 • ապահովադրի հեռախոսահամար
 • ավտոբուս (ներառյալ՝ միկրոավտոբուս) տեսակի ԱՄ-ի վերաբերյալ Վկայագիր կնքվելու դեպքում՝ ԱՄ-ի՝ առանց վարորդի նստատեղի հաշվարկված նստատեղերի քանակ՝ տեխնիկական տվյալների համաձայն
 • ավտոտրանսպոր­տային միջոցի օգտագործման նպատակ
 • ապահովագրության ժամկետ Գործողություններ պատահարի դեպքում

Պատահարները դասակարգվում են հետևյալ 2 խմբի`


 • Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարներ
 • 100,000 դրամից ավելի վնասի չափով պատահարներ

Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարների դեպքում, եթե.


 • պատահարում ներգրավված է միայն 2 ավտոմեքենա
 • վնաս է պատճառվել միայն այդ ավտոմեքենաներին
 • ապահովագրողի հետ կնքված ԱՊՊԱ վկայագրում նշված ավտոմեքենան օրինական հիմքով տիրապետող անձն ընդունում է, որ պատահարի առաջացման մեջ միակ մեղավորն ինքն է

Ապա վարորդները փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են, առանց Ապահովագրողի լրացուցիչ համաձայնության, լրացնել համաձայնեցված հայտարարագիրը:


Հայտարարագիրը և լրացման հրահանգը կարող եք բեռնել ստորև.


Մնացած դեպքերում վարորդները պարտավոր են վթարի մասին անմիջապես տեղեկացնել Ճանապարհային ոստիկանությանը և ապահովագրական ընկերությանը՝ պայմանագրում նշված հեռախոսահամարով:


Մինչև 100,000 դրամ վնասի չափով պատահարների դեպքում


 • ապահովադիրը և (կամ) ավտոտրանսպորտային միջոցն օրինական հիմքով տիրապետող այլ անձը ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում պարտավոր են ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալուց հետո 40 րոպեների ընթացքում այդ մասին հայտնել Ապահովագրողին` զանգահարելով Վկայագրի վրա նշված հեռախոսահամարով
 • համաձայնեցված հայտարարագիրը պետք է Ապահովագրողին ներկայացվի ապահովագրական պատահարի օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Մնացած դեպքերում վարորդը կարող է դիմում ներկայացնել Ապահովագրողին ապահովագրական պատահար տեղի ունենալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում:


Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար փաստաթղթերի ցանկը


Իրավաբանական անձիք տրամադրում են.


 • դիմումատուի անձնագիր
 • վարորդի վարորդական վկայական
 • տեխ. անձնագիր
 • տեխ. անձնագրի ներդիր (եթե շահագործվում է այլ համարանիշով կամ որպես տաքսի)
 • Պետ. ռեգիստրի վկայական
 • ՀՎՀՀ
 • լիազորագիր (տրված ղեկավարի կողմից)
 • ղեկավարի անձնագրի պատճեն
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)Կայք՝ www.RGS.am
Հեռ․՝ 010 59-10-10

Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-10-19 11:16:58
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Վարդան Եսայան
Պարկ Ավենյու
Արդեն 7 տարի է Պարկ Ավենյու հյուրանոցը հատուկ հյուրընկալ ոգով ընդունում է զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր վայրերից և ներկայացնում Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը: