sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Անշարժ գույքին առնչվող հարցեր
(2)
1.2

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ

Անշարժ գույք են համարվում օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասինվնաս պատճառելու կամ դրանց` նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության: Օրինակ` անշարժ գույք է համարվում հողամասը, անտառը, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը և այլն:

Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները, այդ իրավունքների սահմանափակումները, դրանց ծագումը, փոխանցումն ու դադարումը ենթակա են պետական գրանցմանկադաստրում, իսկ համապատասխանգործարքները՝ նոտարական վավերացման:

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Մինչ անշարժ գույքի առուվաճառքիպայմանագիր կնքելը երբեմն անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկհարցումներ և փաստաթղթերի ուսումնասիրություն՝հետագայում անցանկալի հետևանքներից խուսափելու նպատակով: Ստորև ներկայացնում ենք առավել հաճախ հանդիպող ռիսկերը՝ կապված անշարժ գույքի առուվաճառքի հետ:

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ առկա է ամուսինների կամ այլ անձանց ընդհանուր սեփականության իրավունք:

Օրինակ, անշարժ գույքը վաճառվում է մի անձի կողմից, ով ամուսնացած է և չի հայտնել այդ մասին նոտարին, հետևաբար բացակայում է գործարք կնքելու վերաբերյալ մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը: Ամուսինը, ում համաձայնությունը գործարք կատարելու վերաբերյալ չի ստացվել, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել ճանաչել այդ գործարքը անվավեր: Նման խնդիր կարող է ծագել նաև, եթե գույքը հանդիսանում է մի քանի անձի ընդհանուր սեփականություն:

2. Հողամասի նկատմամբ կարող է սահմանվել հարկադիր սերվիտուտ:

Հողամասի սեփականատերերը կամ օգտագործողներն իրավունք ունեն հարակից հողամասի սեփականատիրոջից պահանջել իրենց տրամադրել այդ հարակից հողամասի սահմանափակ օգտագործման իրավունք (սերվիտուտ): Հարկադիր սերվիտուտը սահմանվում է դատարանով: Հողամասիառուվաճառքի պայմանագիր կնքելուց առաջ՝ անհրաժեշտ է համոզվել, որ հետագայում նման խնդիր չի առաջանա (այն է՝ ստուգել՝արդյո՞ք հարակից հողամասերի սեփականատերերը տեսականորեն կարող են պահանջել Ձեր ապագա գույքի նկատմամբ սահմանել հարկադիր սերվիտուտ):

3. Վաճառված գույքը օրինական սեփականատիրոջ կողմից հետ պահանջելու ռիսկը:

Օրինակ, երբ կեղծ լիազորագրով անձը վաճառում է գույքը մեկ գնորդի, այդ գնորդը՝ մեկ այլ գնորդի և այլն: Նման դեպքում սկզբնական օրինական սեփականատերը, ում գույքը խաբեությամբ վաճառել են, իրավունք ունի դիմել դատարան և հետ պահանջել գույքը վերջին գնորդից նույնիսկ այն դեպքում, եթե այդ գնորդը հանդիսանում է բարեխիղճ ձեռքբերող և չէր կարող իմանալ, որ իրեն վաճառված գույքը ժամանակին կեղծ լիազորագրով է վաճառվել:

4. Երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի ձեռքբերման ռիսկը:

Օրինակ, անշարժ գույքը կարող է գրավադրված լինել, տրված լինել վարձակալությամբ, անհատույց օգտագործման և այլն: Նման դեպքերում հնարավոր է, որ անձը գնել է անշարժ գույք, սակայն դրանից առաջ վաճառողը արդեն իսկ կնքած է եղել, օրինակ, վարձակալության պայմանագիր, որը սակայն դեռևս գրանցված չէր կադաստրում: Այդ դեպքում կադաստրից ստացված միասնական տեղեկանքով հնարավոր չէր լինի պարզել գույքի՝ երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելը:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ


Անշարժ գույք են համարվում օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասինվնաս պատճառելու կամ դրանց` նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության: Օրինակ` անշարժ գույք է համարվում հողամասը, անտառը, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը և այլն:


Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները, այդ իրավունքների սահմանափակումները, դրանց ծագումը, փոխանցումն ու դադարումը ենթակա են պետական գրանցմանկադաստրում, իսկ համապատասխանգործարքները՝ նոտարական վավերացման:


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ


Մինչ անշարժ գույքի առուվաճառքիպայմանագիր կնքելը երբեմն անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկհարցումներ և փաստաթղթերի ուսումնասիրություն՝հետագայում անցանկալի հետևանքներից խուսափելու նպատակով: Ստորև ներկայացնում ենք առավել հաճախ հանդիպող ռիսկերը՝ կապված անշարժ գույքի առուվաճառքի հետ:


1. Անշարժ գույքի նկատմամբ առկա է ամուսինների կամ այլ անձանց ընդհանուր սեփականության իրավունք:


Օրինակ, անշարժ գույքը վաճառվում է մի անձի կողմից, ով ամուսնացած է և չի հայտնել այդ մասին նոտարին, հետևաբար բացակայում է գործարք կնքելու վերաբերյալ մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը: Ամուսինը, ում համաձայնությունը գործարք կատարելու վերաբերյալ չի ստացվել, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել ճանաչել այդ գործարքը անվավեր: Նման խնդիր կարող է ծագել նաև, եթե գույքը հանդիսանում է մի քանի անձի ընդհանուր սեփականություն:


2. Հողամասի նկատմամբ կարող է սահմանվել հարկադիր սերվիտուտ:


Հողամասի սեփականատերերը կամ օգտագործողներն իրավունք ունեն հարակից հողամասի սեփականատիրոջից պահանջել իրենց տրամադրել այդ հարակից հողամասի սահմանափակ օգտագործման իրավունք (սերվիտուտ): Հարկադիր սերվիտուտը սահմանվում է դատարանով: Հողամասիառուվաճառքի պայմանագիր կնքելուց առաջ՝ անհրաժեշտ է համոզվել, որ հետագայում նման խնդիր չի առաջանա (այն է՝ ստուգել՝արդյո՞ք հարակից հողամասերի սեփականատերերը տեսականորեն կարող են պահանջել Ձեր ապագա գույքի նկատմամբ սահմանել հարկադիր սերվիտուտ):


3. Վաճառված գույքը օրինական սեփականատիրոջ կողմից հետ պահանջելու ռիսկը:


Օրինակ, երբ կեղծ լիազորագրով անձը վաճառում է գույքը մեկ գնորդի, այդ գնորդը՝ մեկ այլ գնորդի և այլն: Նման դեպքում սկզբնական օրինական սեփականատերը, ում գույքը խաբեությամբ վաճառել են, իրավունք ունի դիմել դատարան և հետ պահանջել գույքը վերջին գնորդից նույնիսկ այն դեպքում, եթե այդ գնորդը հանդիսանում է բարեխիղճ ձեռքբերող և չէր կարող իմանալ, որ իրեն վաճառված գույքը ժամանակին կեղծ լիազորագրով է վաճառվել:


4. Երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի ձեռքբերման ռիսկը:


Օրինակ, անշարժ գույքը կարող է գրավադրված լինել, տրված լինել վարձակալությամբ, անհատույց օգտագործման և այլն: Նման դեպքերում հնարավոր է, որ անձը գնել է անշարժ գույք, սակայն դրանից առաջ վաճառողը արդեն իսկ կնքած է եղել, օրինակ, վարձակալության պայմանագիր, որը սակայն դեռևս գրանցված չէր կադաստրում: Այդ դեպքում կադաստրից ստացված միասնական տեղեկանքով հնարավոր չէր լինի պարզել գույքի՝ երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելը:

Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2016-11-04 13:44:44
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Մելինե Միրիջանյան
Մայ Փարթի
Երևանում քաղցրավենիքների սիրահարների՝ իրենց միջոցառումները գեղեցիկ կազմակերպել ցանկացողների համար կա ևս մեկ սիրված վայր`My Party: Մելինեն վստահեցնում է, որ սիրով պատրաստված թխվածքները ամենահամեղն ու գեղեցիկն են լինում: