sme.acba.am
Ինչպես սկսել բիզնեսը
Բիզնես ձեվանմուշներ
Բիզնեսի կառավարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարքեթինգ եվ վաճառք
Բիզնեսի թվայնացում
Թվային բիզնես
Ամպային տեխնոլոգիաներ
ՓՄՁ-ների հիմնական ՏՏ պահանջները
Հարկային արտոնություններ ինքնազբաղված անձանց համար
(2)
1.4

1. Ի՞նչ հարկային արտոնություն է տրվում ինքնազբաղված անձին

Եթե ինքնազբաղված անձն ստացել է հարկերից ազատման արտոնագիր, ապա այդ գործունեության տեսակների մասով ազատվում է պետական բյուջե վճարվող հարկերից (եկամտային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ և այլն):

Անձը չի ազատվում անշարժ գույքի հարկից, փոխադրամիջոցների գույքահարկից, հողի հարկից, ինչպես նաև ներմուծվող ապրանքների համար գանձվող ավելացված արժեքի հարկից ու մաքսատուրքերից։

Այն մասով, որով անձը ստացել է հարկերից ազատման արտոնություն, նա չի հանդիսանում հարկային գործակալ, հետևապես ազատված է հարկային հաշիվներ դուրս գրելու և հարկային մարմնին հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորություններից, սակայն, այնուամենայնիվ, կարող է դուրս գրել հաշվարկային փաստաթղթեր:

2. Ո՞վ է ինքնազբաղված անձը

Ինքնազբաղված անձ կարող է ճանաչվել ֆիզիկական անձ ու անհատ ձեռնարկատերեր հանդիսացող անձը (ՀՀ քաղաքացի, օտարերկրացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ)՝ պայմանով, որ․

 • բացառապես իրականացնում է օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակներից որևէ մեկը (տես՝ ստորև).
 • այն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում.
 • այն իրականացնում է ինքնուրույնաբար (առանց աշխատող կամ ծառայություն մատուցող ներգրավելու).
 • այն իրականացնում է մեկ մշտական վայրի միջոցով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չեն մշտական վայրով (օրինակ՝ հաճախորդների տներում ծառայությունների մատուցում).
 • նրա հասույթը (չհաշված գործատուից ստացած աշխատավարձը) նախորդ օրացուցային տարում չի գերազանցում 9 միլիոն դրամը.
 • նա չի հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ։

3. Գործունեության ո՞ր տեսակների համար է սահմանված հարկային արտոնություն

 • Արտոնությունը տարածվում է բնակչության պատվերով կատարվող գործունեության հետևյալ տեսակների վրա՝

 • կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում,
 • հագուստի, գլխարկների, գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն ու նորոգում,
 • փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում,
 • համակարգչային ու կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում,
 • հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում,
 • տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների, այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն, թիթեղագործական գործունեություն,
 • ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում,
 • մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում,
 • նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ, լեզուների ուսուցման, բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ,
 • պարերի, երգեցողության դասավանդում,
 • կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն,
 • ստեղծագործական գործունեություն, խնջույքավարների գործունեություն
 • կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում,
 • դարբնոցային գործունեություն,
 • զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում:

4. Ինչպե՞ս ստանալ հարկային արտոնությունը

Արտոնություն ստանալու համար հաշվառման վայրի հարկային մարմին պետք է ներկայացնել՝

 • դիմում (ձևը կա հարկային մարմիններում).
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ կացության քարտ կամ փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ) ու դրա պատճենը,
 • անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ նաև գրանցման վկայականն ու դրա պատճենը։

Հարկերից ազատման արտոնագիրը տրամադրվում է դիմումի օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։

5. Ի՞նչ է պետք հիշել դիմումը լրացնելուց

Դիմումը լրացնելուց պետք է ճիշտ նշել՝

 • գործունեությունն իրականացնելու կոնկրետ ժամանակահատվածը։ Արտոնությունը սկսում է գործել դիմումի ներկայացման ամսվանից մինչև դիմումում նշված ժամանակահատվածի ավարտը:
 • գործունեության այն տեսակը կամ տեսակները, որն (որոնք) անձն իրականացնում է կամ պատրաստվում է իրականացնել։ Դիմումում չնշված գործունեության մասով արտոնությունը չի գործի։
 • գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն), բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չունեն իրականացման մշտական վայր:

Կայք՝ www.adwise.am Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am Հեռ․՝ 060 54 12 95

1. Ի՞նչ հարկային արտոնություն է տրվում ինքնազբաղված անձին


Եթե ինքնազբաղված անձն ստացել է հարկերից ազատման արտոնագիր, ապա այդ գործունեության տեսակների մասով ազատվում է պետական բյուջե վճարվող հարկերից (եկամտային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ և այլն):


Անձը չի ազատվում անշարժ գույքի հարկից, փոխադրամիջոցների գույքահարկից, հողի հարկից, ինչպես նաև ներմուծվող ապրանքների համար գանձվող ավելացված արժեքի հարկից ու մաքսատուրքերից։


Այն մասով, որով անձը ստացել է հարկերից ազատման արտոնություն, նա չի հանդիսանում հարկային գործակալ, հետևապես ազատված է հարկային հաշիվներ դուրս գրելու և հարկային մարմնին հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորություններից, սակայն, այնուամենայնիվ, կարող է դուրս գրել հաշվարկային փաստաթղթեր:


2. Ո՞վ է ինքնազբաղված անձը


Ինքնազբաղված անձ կարող է ճանաչվել ֆիզիկական անձ ու անհատ ձեռնարկատերեր հանդիսացող անձը (ՀՀ քաղաքացի, օտարերկրացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ)՝ պայմանով, որ․


 • բացառապես իրականացնում է օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակներից որևէ մեկը (տես՝ ստորև).
 • այն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում.
 • այն իրականացնում է ինքնուրույնաբար (առանց աշխատող կամ ծառայություն մատուցող ներգրավելու).
 • այն իրականացնում է մեկ մշտական վայրի միջոցով, բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չեն մշտական վայրով (օրինակ՝ հաճախորդների տներում ծառայությունների մատուցում).
 • նրա հասույթը (չհաշված գործատուից ստացած աշխատավարձը) նախորդ օրացուցային տարում չի գերազանցում 9 միլիոն դրամը.
 • նա չի հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ։


3. Գործունեության ո՞ր տեսակների համար է սահմանված հարկային արտոնություն


 • Արտոնությունը տարածվում է բնակչության պատվերով կատարվող գործունեության հետևյալ տեսակների վրա՝

 • կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում,
 • հագուստի, գլխարկների, գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն ու նորոգում,
 • փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում,
 • համակարգչային ու կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում,
 • հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում,
 • տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների, այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն, թիթեղագործական գործունեություն,
 • ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում,
 • մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում,
 • նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ, լեզուների ուսուցման, բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ,
 • պարերի, երգեցողության դասավանդում,
 • կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն,
 • ստեղծագործական գործունեություն, խնջույքավարների գործունեություն
 • կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում,
 • դարբնոցային գործունեություն,
 • զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում:

4. Ինչպե՞ս ստանալ հարկային արտոնությունը


Արտոնություն ստանալու համար հաշվառման վայրի հարկային մարմին պետք է ներկայացնել՝


 • դիմում (ձևը կա հարկային մարմիններում).
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ կացության քարտ կամ փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ) ու դրա պատճենը,
 • անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ նաև գրանցման վկայականն ու դրա պատճենը։

Հարկերից ազատման արտոնագիրը տրամադրվում է դիմումի օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։


5. Ի՞նչ է պետք հիշել դիմումը լրացնելուց


Դիմումը լրացնելուց պետք է ճիշտ նշել՝


 • գործունեությունն իրականացնելու կոնկրետ ժամանակահատվածը։ Արտոնությունը սկսում է գործել դիմումի ներկայացման ամսվանից մինչև դիմումում նշված ժամանակահատվածի ավարտը:
 • գործունեության այն տեսակը կամ տեսակները, որն (որոնք) անձն իրականացնում է կամ պատրաստվում է իրականացնել։ Դիմումում չնշված գործունեության մասով արտոնությունը չի գործի։
 • գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն), բացառությամբ գործունեության այն տեսակների, որոնք իրենց բնույթով պայմանավորված չունեն իրականացման մշտական վայր:


Կայք՝ www.adwise.am
Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am
Հեռ․՝ 060 54 12 95
Կայքում նյութերը տեղադրված են զուտ ուսուցողական և տեղեկատվական նպատակներով և չեն հանդիսանում Բանկի պաշտոնական հրատարակություն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված նյութերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
2019-01-29 11:30:16
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Հյուրատնային ծառայությունների մարքեթինգ
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 15, 2022
ԱՌԱՋԻԿԱ Դասընթացներ
Թեմա`
Դրամական հոսքերի կառավարում
Դասընթացի մեկնարկ`
Նոյեմբեր 16, 2022
Վարդան Եսայան
Պարկ Ավենյու
Արդեն 7 տարի է Պարկ Ավենյու հյուրանոցը հատուկ հյուրընկալ ոգով ընդունում է զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր վայրերից և ներկայացնում Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը: