search
close
singin icon
close

Աշխատանքային պայմանագրերի փոփոխություն ու լուծում

Հունվարի 14, 2021
0
էջանշում
messenger icon
0
Մեկնաբանություն
5

Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխումը 


Աշխատանքի էական պայմաններն են՝

  • աշխատանքի վայրը
  • աշխատանքի վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը
  • արտոնությունները
  • աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմը
  • տարակարգերը և պաշտոնների անվանումները
  • աշխատանքային պայմանագրի տեսակը (որոշակի կամ անորոշ ժամկետով կնքված)

Արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման դեպքում Գործատուն կարող է փոփոխել աշխատանքի էական պայմանները (սակայն աշխատողը չի կարող տեղափոխվել այնպիսի աշխատանքի, որն իրեն հակացուցված է առողջական վիճակի բերումով): Աշխատողը պետք է ծանուցվի փոփոխության մասին տվյալ Գործատուի մոտ ստաժից կախված ժամկետներում:

Եթե էական պայմանները չեն կարող պահպանվել, իսկ աշխատողը չի տվել իր գրավոր համաձայնությունը պայմանների փոփոխման վերաբերյալ, ապա աշխատանքային պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով լուծվում է:


Աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը


Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կողմերի համաձայնությամբ

Կողմերը փոխադարձ համաձայնության դեպքում կարող են ցանկացած ժամանակ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը՝ կնքելով պայմանագիրը լուծելու մասին համաձայնագիր:


Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում

Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում կողմերից որևէ մեկը կարող է լուծել այն՝ առնվազն 10 օր առաջ գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Աշխատողը կարող է նաև չծանուցել գործատուին և ժամկետը լրանալուց հետո դուրu չգալ աշխատանքից: Եթե գործատուն չի պահպանում ծանուցման ժամկետը, ապա նա պետք է ուշացման յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար աշխատողին վճարի տուժանք՝ միջին օրական աշխատավարձի չափով:


Եթե պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո պայմանագիրը չի լուծվում և աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են, ապա պայմանագիրը համարվում է կնքված անորոշ ժամկետով:


Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը աշխատողի նախաձեռնությամբ

Պայմանագրի լուծումը աշխատողի նախաձեռնությամբ կատարվում է հետևյալ փուլերով՝


1. Աշխատողը առնվազն 30 oր առաջ գրավոր ծանուցում է գործատուին

2. Աշխատողը դադարեցնում է աշխատանքը ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո

3. Գործատուն ձևակերպում է աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և աշխատողի հետ կատարում է վերջնահաշվարկ:


Որոշ հարգելի պատճառների դեպքում աշխատողը կարող է ծանուցումը ներկայացնել 5 oր առաջ։ Աշխատողն իրավունք ունի ծանուցումը հետ վերցնել ոչ ուշ, քան այն ներկայացվելու oրվանից հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո նա կարող է ծանուցումը հետ վերցնել միայն գործատուի համաձայնությամբ: Աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին ծանուցումն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո անցել է 5 օրից ավելի ժամանակ, և գործատուն չի լուծել պայմանագիրը:


Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ


Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ հետևելով այս հղմանը։


Աշխատանքային պայմանագրի լուծման այլ հիմքեր՝


1. Աշխատողի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում վերջինս ներկայացնում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու ծանուցագիրը գործատուին: Վերջինս ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր առաջ լուծում է տվյալ աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը: Գործատուն աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ՝ կախված վերջինիս ստաժից:

Զորացրվելուց հետո աշխատողը մեկ ամսվա ընթացքում իրավունք ունի պահանջել գործատուից իր հետ կնքել նոր աշխատանքային պայմանագիր՝ էապես նույն պայմաններով, քան մինչ զորակոչվելը:

2.Դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում, որին համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը հնարավորություն չի տալիս շարունակելու աշխատանքը, օրինակ՝ եթե անձը դատապարտվել է ազատազրկման:


3.Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողը զրկվել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից, օրինակ՝ եթե անձին զրկել են վարորդական իրավունքից, վերջինս չի կարող կատարել վարորդի աշխատանքը:


4.Աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ հոգաբարձուն կամ խնամակալը, նրա առողջության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը կամ աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով լիազորած մարմինը պահանջում է աշխատանքային պայմանագրի լուծում:


5.Աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում հարցի կարգավորումը տե՛ս «Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխումը» բաժնում:


6.Ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում կարող է միակողմանիորեն լուծվել գործատուի մահվան օրվանից` մահվան վկայականի հիման վրա: Եթե աշխատողը չի լուծում աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի մահվան օրվա դրությամբ, ապա գործատուի մահվան օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրա հետ կարող են աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվել` ֆիզիկական անձ գործատուի գույքի հավատարմագրային կառավարիչ հանդիսացող անձի հետ, որն այս դեպքում դառնում է գործատու:


7.Աշխատողի մահվան դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է աշխատողի ընտանիքի անդամի կողմից մահվան վկայականը ներկայացնելու օրվանից: Մահացած աշխատողին հասանելիք աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ վճարվում են մահացածի ընտանիքի անդամին` մահվան վկայականը և ընտանիքի անդամ լինելու փաստը հավաստող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր անձի մահվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում ներկայացնելու դեպքում:


8. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողի ներկայացրած տեղեկատվությունը (փաստաթղթերը) կեղծ լինելու դեպքում: Սա վերաբերում է անձը հաստատող փաստաթղթին, կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայականին (եթե աշխատանքը կապված է որոշակի կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության հետ) ու առողջական վիճակի մասին տեղեկանքին (եթե աշխատանքի համար պահանջվում է սկզբնական բժշկական զննություն, կամ եթե աշխատանքի է ընդունվում մինչև 18 տարեկան անձ):


9. Փորձաշրջանի արդյունքներով այն կողմը, ում պահանջով սահմանվել է փորձաշրջանը, կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը լուծել պայմանագիրը` այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով մյուս կողմին։


10. Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատողը թաքցրել է որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից զրկված լինելու փաստը: Օրինակ, եթե կա օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի որոշում այն մասին, որ անձը իրավունք չունի բժշկական պրակտիկայով զբաղվել և անձը այդ փաստը գործատուից թաքցրել է:


Ի՞նչպես ծանուցել աշխատողին

Աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ նշվում են`


  1. աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, իսկ աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու դեպքում` նաև պաշտոնի անվանումը, աշխատավարձի չափը կամ այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության բացակայությունը
  2. աշխատանքից ազատելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը:

Գործատուն պետք է ունենա ծանուցումը աշխատողի կողմից ստանալու փաստը հաստատող ապացույց: Օրինակ՝ սովորաբար ծանուցումը առձեռն հանձնվում է աշխատողին, որի վրա վերջինս կատարում է գրառում «ստացա» և ստորագրում է՝ նշելով ամսաթիվը: Հակառակ դեպքում կարելի է ծանուցումը ուղարկել պատվիրված նամակով։Կայք՝ www.adwise.am

Էլ․ հասցե՝ info@adwise.am

Հեռ․՝ 060 54 12 95

Տարածել հոդվածը
facebook
twitter
linkedin
messeng icon Մեկնաբանություններ
հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն գրանցված լինելու դեպքում
Գործընկերներ
close-green
error
Ջնջել հաշիվը
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք ջնջել Ձեր հաշիվը
close-green
error
Հրաժարվել անդամակցությունից
Դուք իսկապե՞ս ցանկանում եք հրաժարվել Ակբա բիզնես ակումբի անդամակցությունից։
close-green
exclamation
Ափսոս
Ձեր անդամակցությունը դադարեցված է:
close-green
exclamation
Ափսոս...

Դասընթացի գրանցման տեղերը սպառվել են։ Կսպասենք Ձեզ մեր հաջորդ դասընթացներին։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հատուկ առաջարկներից կարող են օգտվել միայն Բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Հաշվիչներից օգտվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացներին հետևել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Բիզնես ակումբի հայտ կարող են լրացնել միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

«Գտնել գործընկեր» բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձանց համար։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Դասընթացին գրանցվել կարող են միայն կայքում գրանցված իրավաբանական անձինք։

close-green
exclamation
Դուք ունեք ակտիվ հայտ

Ձեր հայտը դիտարկում է բանկի կողմից

close-green
exclamation
Ափսոս

Ձեր հաշիվը ջնջված է:

close-green
exclamation
Շնորհակալություն

Դուք հաջողությամբ խմբագրեցիք Ձեր տվյալները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն կայքում գրանցված անձանց համար:

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Հետաքրքրե՞ց

Միջոցառմանը գրանցվել կարող են միայն բիզնես ակումբի անդամները։

close-green
exclamation
Էջը հասանելի չէ

Հոդվածը կարող եք գնահատել և մեկնաբանել միայն կայքում գրանցված լինելու դեպքում

close-green
exclamation
Ձեռք բերեք նոր գործընկերներ

«Գտնել գործընկեր» Էջ մուտք գործելու համար լրացրեք բաժնի համար անհրաժեշտ տվյալները։